Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

SCB Young Talent Internship 2018

ศูนย์ให้คำปรึกษาวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Career Counseling Center - CCC) เรื่อง SCB Young Talent Internship 2018 รายละเอียดดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีโครงการฝึกงานทั้งภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริงในธุรกิจธนาคาร อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต
 
โครงการฝึกงานของธนาคาร จะช่วยให้นักศึกษาที่ได้ร่วมโครงการมีความคุ้นเคยกับธุรกิจธนาคาร และพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การปฐมนิเทศ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ ทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ การคิดเชิงนวัตกรรม และการทำงานจริงโดยมีพนักงานของทางธนาคารเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งแน่นอนว่านักศึกษาฝึกงานที่มีผลงานดีก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานกับไทยพาณิชย์หลังจบการศึกษา
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครได้ที่ https://careers.scb.co.th/university-collaboration-program/detail/SCB_Young_Talent_Internship
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-975-3256 หรือ email: nattanun.boonyavaha@scb.co.th
 
Source: CCC Fanpage

Posted date: January 24, 2018 – 03:10 p.m.