Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

Kbank Young Scholarship 2018

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์ให้คำปรึกษาวิชาชีพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Career Counseling Center - CCC) เรื่อง Kbank Young Scholarship 2018 รายละเอียดดังนี้

ธนาคารกสิกรไทยมีโครงการให้ทุนการศึกษา Young Scholarship ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน แก่ นักศึกษาที่มีความสนใจร่วมงานกับธนาคาร และประสงค์จะศึกษาต่อ MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก เช่น Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), The University of Pennsylvania (Wharton) เป็นต้น  โดยธนาคารจะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับธนาคารภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทอีกด้วย
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
-       สัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
-       อยู่ระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในปี 2561 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 และได้รับเกียรตินิยม
 
นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อม upload หลักฐานการสมัครได้ที่ https://goo.gl/3L8dsS หรือ scan QR code Click ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 02-470-3113 หรือ 02-470-3176 หรือ Email: kbankyoungscholarship@gmail.com
 
Source: CCC Fanpage
 
Posted date: January 24, 2018 – 10:40 a.m.